Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:

  • przyrodniczo-krajobrazowy,
  • technologiczno-inżynierski,
  • projektowo-planistyczny
  • ekonomiczno-prawny i społeczny.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej.

Co daje udział w REVITARE?

  • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
  • Umożliwia nagrodzonym studentom i młodym pracownikom nauki poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych oraz nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”.
  • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
  • Podnosi wartość autora na rynku pracy i jednocześnie pozwoli mu skonfrontować dotychczasowe osiągnięcia z osiągnięciami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego.
  • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się z najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
  • Publikację artykułu w monografii przygotowanej po konferencji.